اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع نان مناسب
شیرینی خشک و تر
دونات و پیراشکی: دارد
اقلام پخت نان و شیرینی
اقلام بازرگانی مرتبط(محدود)