اطلاعات شعبه:

حداکثر تنوع نان:

تنوع نان بالا
شیرینی خشک
دونات و پیراشکی: دارد
اقلام پخت نان و شیرینی
اقلام بازرگانی مرتبط